Có 1 kết quả:

huǒ shì

1/1

huǒ shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intensity of a fire
(2) lively
(3) flourishing