Có 1 kết quả:

huǒ qì

1/1

huǒ qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) firearm
(2) CL:架[jia4]

Một số bài thơ có sử dụng