Có 1 kết quả:

huǒ duī

1/1

huǒ duī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bonfire
(2) to open fire