Có 1 kết quả:

huǒ chǎng

1/1

huǒ chǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the scene of a fire