Có 1 kết quả:

Huǒ nú lǔ lǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Honolulu, capital of Hawaii
(2) also called 檀香山