Có 1 kết quả:

huǒ shān xué

1/1

huǒ shān xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

volcanology