Có 1 kết quả:

Huǒ shān Huī tǔ

1/1

Huǒ shān Huī tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Andosols (Chinese Soil Taxonomy)