Có 1 kết quả:

huǒ shān dòu

1/1

huǒ shān dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

macadamia nut