Có 1 kết quả:

huǒ chéng

1/1

huǒ chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) igneous (geology)
(2) formed by fire
(3) volcanic (rock)