Có 1 kết quả:

huǒ chéng yán

1/1

huǒ chéng yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) igneous rock (geology)
(2) volcanic rock