Có 1 kết quả:

huǒ bǎ

1/1

huǒ bǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) torch
(2) CL:把[ba3]