Có 1 kết quả:

huǒ bān jiū

1/1

huǒ bān jiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red turtle dove (Streptopelia tranquebarica)