Có 1 kết quả:

huǒ qiāng

1/1

huǒ qiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) firearms (in historical context)
(2) flintlock (old powder and shot firearm)