Có 1 kết quả:

huǒ qì

1/1

huǒ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anger
(2) internal heat (TCM)