Có 1 kết quả:

huǒ qì

1/1

huǒ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anger
(2) internal heat (TCM)

Một số bài thơ có sử dụng