Có 1 kết quả:

huǒ huàn bù

1/1

huǒ huàn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

asbestos cloth