Có 1 kết quả:

huǒ hú

1/1

huǒ hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) burning lake
(2) lake of burning sulfur
(3) inferno (in Christian mythology)