Có 1 kết quả:

huǒ zāi

1/1

huǒ zāi

giản thể

Từ điển phổ thông

hoả hoạn

Từ điển Trung-Anh

fire (that burns buildings etc)