Có 1 kết quả:

huǒ pào

1/1

huǒ pào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannon
(2) gun
(3) artillery

Từ điển Trung-Anh

(1) cannon
(2) gun
(3) artillery

Một số bài thơ có sử dụng