Có 1 kết quả:

huǒ shāo

1/1

huǒ shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set fire to
(2) to burn down
(3) burning hot
(4) baked cake