Có 1 kết quả:

huǒ shāo yún

1/1

huǒ shāo yún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nuée ardente
(2) hot cloud of volcanic ash