Có 1 kết quả:

huǒ tàng

1/1

huǒ tàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) burning hot
(2) fiery
(3) to have one's hair permed with hot curling tongs