Có 1 kết quả:

huǒ qiáng

1/1

huǒ qiáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

firewall