Có 1 kết quả:

huǒ huán

1/1

huǒ huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

"Ring of Fire" (seismic zone surrounding the Pacific)