Có 1 kết quả:

huǒ yǎn jīn jīng

1/1

huǒ yǎn jīn jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) piercing eyes
(2) discerning eyes