Có 1 kết quả:

huǒ jiàn

1/1

huǒ jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rocket
(2) CL:枚[mei2]