Có 1 kết quả:

huǒ jiàn pào

1/1

huǒ jiàn pào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rocket artillery