Có 1 kết quả:

huǒ huā

1/1

huǒ huā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tia lửa, toé lửa

Từ điển Trung-Anh

(1) spark
(2) sparkle