Có 1 kết quả:

huǒ miáo

1/1

huǒ miáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flame