Có 1 kết quả:

huǒ zàng

1/1

huǒ zàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cremate