Có 1 kết quả:

huǒ yào

1/1

huǒ yào

phồn thể

Từ điển phổ thông

thuốc súng, thuốc nổ, thuốc pháo

Từ điển Trung-Anh

gunpowder