Có 1 kết quả:

huǒ wèi yī

1/1

huǒ wèi yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Phobos (first satellite of Mars)