Có 1 kết quả:

huǒ chē tóu

1/1

huǒ chē tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) train engine
(2) locomotive