Có 1 kết quả:

huǒ lún chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

steamboat