Có 1 kết quả:

huǒ là là

1/1

huǒ là là

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painful heat
(2) scorching
(3) painful heat
(4) rude and forthright
(5) provocative
(6) hot
(7) sexy