Có 1 kết quả:

huǒ sù

1/1

huǒ sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at top speed
(2) at a tremendous lick

Một số bài thơ có sử dụng