Có 1 kết quả:

huǒ guō

1/1

huǒ guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hotpot