Có 1 kết quả:

huǒ hè

1/1

huǒ hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flamingo lily (Anthurium andraeanum)