Có 1 kết quả:

huǒ hè huā

1/1

huǒ hè huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flamingo lily (Anthurium andraeanum)