Có 1 kết quả:

huǒ lóng

1/1

huǒ lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fiery dragon

Một số bài thơ có sử dụng