Có 1 kết quả:

huǒ lóng guǒ

1/1

huǒ lóng guǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) red pitaya
(2) dragon fruit
(3) dragon pearl fruit (genus Hylocereus)