Có 1 kết quả:

miè huǒ

1/1

miè huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to extinguish a fire
(2) firefighting