Có 1 kết quả:

miè chú

1/1

miè chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eliminate
(2) to kill off