Có 1 kết quả:

miè yīn qì

1/1

miè yīn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

muffler (of an internal combustion engine)