Có 1 kết quả:

huī

1/1

huī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tro

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đá vôi. § Gọi đủ là “thạch hôi” 石灰.
2. (Danh) Tro. ◇Lí Thương Ẩn 李商隱: “Lạp cự thành hôi lệ thủy can” 蠟炬成灰淚始乾 (Vô đề 無題) Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt.
3. (Tính) Lãnh đạm, lạnh nhạt, thờ ơ (như tro nguội). ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Thế sự hôi tâm đầu hướng bạch” 世事灰心頭向白 (Họa hương nhân tiên sinh vận giản chư đồng chí 和鄉先生韻柬諸同志) Lòng đã như tro nguội trước cuộc đời, đầu nhuốm bạc.
4. (Tính) Màu tro, màu đen nhờ nhờ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngoại diện xuyên trước thanh đoạn hôi thử quái” 外面穿著青緞灰鼠褂 (Đệ ngũ thập nhất hồi) Ngoài khoác áo da chuột màu tro trong lót đoạn xanh.
5. § Thường đọc là “khôi”.

Từ điển Thiều Chửu

① Tro, vật gì đốt ra tro rồi không thể cháy được nữa gọi là tử hôi 死灰. Vì thế nên sự gì thất ý không có hi vọng nữa gọi là tâm hôi 心灰.
② Ðá vôi, gọi đủ phải gọi là thạch hôi 石灰.
③ Màu tro, màu đen nhờ nhờ, thường đọc là khôi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tro, tàn, than: 爐灰 Than sỉ, tro lò; 煙灰 Tàn thuốc lá; 竹破灰飛 Trúc phá tro bay;
② Bụi: 滿臉都是灰 Bụi đầy mặt;
③ (Màu) xám, (màu) tro. 【灰色】hôi sắc [huisè] a. Màu xám, màu tro (gio); b. (Ngb) Tiêu cực, thất vọng, bi quan: 灰色的作品 Tác phẩm tiêu cực; 灰色的心情 Tâm tình bi quan; c. (Ngb) Lưng chừng, không rõ ràng, không dứt khoát: 灰色的態度 Thái độ lưng chừng;
④ Vôi: 抹灰 Quét vôi;
⑤ Nản: 心灰 Nản lòng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tro — Than — Màu xám tro — Chỉ sự nguội lạnh — Ta quen đọc Khôi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tro. Tro than — Màu xám tro — Cũng đọc Hôi.

Từ điển Trung-Anh

(1) ash
(2) dust
(3) lime
(4) gray
(5) discouraged
(6) dejected

Từ ghép 258

àn huī juān jú 暗灰鵑鶪àn huī juān jú 暗灰鹃䴗bù fèi chuī huī zhī lì 不費吹灰之力bù fèi chuī huī zhī lì 不费吹灰之力cǎo mù huī 草木灰cǎo yuán huī bó láo 草原灰伯劳cǎo yuán huī bó láo 草原灰伯勞chuī huī 吹灰chuī huī zhī lì 吹灰之力dà huī láng 大灰狼dà huī zhuó mù niǎo 大灰啄木鳥dà huī zhuó mù niǎo 大灰啄木鸟dàn huī méi yán wú 淡灰眉岩鵐dàn huī méi yán wú 淡灰眉岩鹀fǎ wǎng huī huī , shū ér bù lòu 法網灰灰,疏而不漏fǎ wǎng huī huī , shū ér bù lòu 法网灰灰,疏而不漏fàng shè xìng luò xià huī 放射性落下灰gǔ huī 骨灰gǔ huī hé 骨灰盒guī huī shí 硅灰石hè huī què 褐灰雀hóng fù huī què 紅腹灰雀hóng fù huī què 红腹灰雀hóng tóu huī què 紅頭灰雀hóng tóu huī què 红头灰雀huī àn 灰暗huī bái 灰白huī bái hóu lín yīng 灰白喉林莺huī bái hóu lín yīng 灰白喉林鶯huī bái sè 灰白色huī bān héng 灰斑鴴huī bān héng 灰斑鸻huī bān jiū 灰斑鳩huī bān jiū 灰斑鸠huī bān wēng 灰斑鶲huī bān wēng 灰斑鹟huī bàn pǔ yù 灰瓣蹼鷸huī bàn pǔ yù 灰瓣蹼鹬huī bèi bó láo 灰背伯劳huī bèi bó láo 灰背伯勞huī bèi dōng 灰背鶇huī bèi dōng 灰背鸫huī bèi liáng niǎo 灰背椋鳥huī bèi liáng niǎo 灰背椋鸟huī bèi ōu 灰背鷗huī bèi ōu 灰背鸥huī bèi sǔn 灰背隼huī bèi yàn wěi 灰背燕尾huī bó láo 灰伯劳huī bó láo 灰伯勞huī bù lǎ jī 灰不喇唧huī bu liū diū 灰不溜丟huī bu liū diū 灰不溜丢huī bu liū qiū 灰不溜秋huī cài 灰菜huī chén 灰塵huī chén 灰尘huī chì dōng 灰翅鶇huī chì dōng 灰翅鸫huī chì ōu 灰翅鷗huī chì ōu 灰翅鸥huī chì yáng 灰赤杨huī chì yáng 灰赤楊huī chì zào méi 灰翅噪鶥huī chì zào méi 灰翅噪鹛huī dù 灰度huī duǎn jiǎo bēi 灰短脚鹎huī duǎn jiǎo bēi 灰短腳鵯huī fēi yān miè 灰飛煙滅huī fēi yān miè 灰飞烟灭huī fù dì yīng 灰腹地莺huī fù dì yīng 灰腹地鶯huī fù jiǎo zhì 灰腹角雉huī fù xiù yǎn niǎo 灰腹繡眼鳥huī fù xiù yǎn niǎo 灰腹绣眼鸟huī fù zào méi 灰腹噪鶥huī fù zào méi 灰腹噪鹛huī guān wēng yīng 灰冠鶲鶯huī guān wēng yīng 灰冠鹟莺huī guān yā què 灰冠鴉雀huī guān yā què 灰冠鸦雀huī hè 灰鶴huī hè 灰鹤huī hóu liǔ yīng 灰喉柳莺huī hóu liǔ yīng 灰喉柳鶯huī hóu shān jiāo niǎo 灰喉山椒鳥huī hóu shān jiāo niǎo 灰喉山椒鸟huī hóu yā què 灰喉鴉雀huī hóu yā què 灰喉鸦雀huī hóu zhēn wěi yǔ yàn 灰喉針尾雨燕huī hóu zhēn wěi yǔ yàn 灰喉针尾雨燕huī hù 灰鸌huī hù 灰鹱huī jí líng 灰鶺鴒huī jí líng 灰鹡鸰huī jiāng 灰浆huī jiāng 灰漿huī jiǎo liǔ yīng 灰脚柳莺huī jiǎo liǔ yīng 灰腳柳鶯huī jìn 灰烬huī jìn 灰燼huī jǐng wú 灰頸鵐huī jǐng wú 灰颈鹀huī juǎn wěi 灰卷尾huī kǒng què zhì 灰孔雀雉huī kuàng què méi 灰眶雀鶥huī kuàng què méi 灰眶雀鹛huī lán jī wēng 灰蓝姬鹟huī lán jī wēng 灰藍姬鶲huī lán shān què 灰蓝山雀huī lán shān què 灰藍山雀huī liǎn wēng yīng 灰脸鹟莺huī liǎn wēng yīng 灰臉鶲鶯huī liáng niǎo 灰椋鳥huī liáng niǎo 灰椋鸟huī liè quǎn 灰猎犬huī liè quǎn 灰獵犬huī lín bī 灰林鵖huī lín gē 灰林鴿huī lín gē 灰林鸽huī lín xiāo 灰林鴞huī lín xiāo 灰林鸮huī lǐng 灰領huī lǐng 灰领huī liū liū 灰溜溜huī liǔ yīng 灰柳莺huī liǔ yīng 灰柳鶯huī mái 灰霾huī mēng mēng 灰蒙蒙huī měng 灰獴huī ní 灰泥huī qí méi 灰奇鶥huī qí méi 灰奇鹛huī sè 灰色huī sè dì dài 灰色地带huī sè dì dài 灰色地帶huī shān chún 灰山鶉huī shān chún 灰山鹑huī shān jiāo niǎo 灰山椒鳥huī shān jiāo niǎo 灰山椒鸟huī shù què 灰树鹊huī shù què 灰樹鵲huī shuǐ 灰水huī tóu bān chì méi 灰头斑翅鹛huī tóu bān chì méi 灰頭斑翅鶥huī tóu dōng 灰头鸫huī tóu dōng 灰頭鶇huī tóu huī què 灰头灰雀huī tóu huī què 灰頭灰雀huī tóu liáng niǎo 灰头椋鸟huī tóu liáng niǎo 灰頭椋鳥huī tóu liǔ yīng 灰头柳莺huī tóu liǔ yīng 灰頭柳鶯huī tóu lǜ jiū 灰头绿鸠huī tóu lǜ jiū 灰頭綠鳩huī tóu mài jī 灰头麦鸡huī tóu mài jī 灰頭麥雞huī tóu què méi 灰头雀鹛huī tóu què méi 灰頭雀鶥huī tóu sǒu méi 灰头薮鹛huī tóu sǒu méi 灰頭藪鶥huī tóu tǔ liǎn 灰头土脸huī tóu tǔ liǎn 灰頭土臉huī tóu wú 灰头鹀huī tóu wú 灰頭鵐huī tóu yā què 灰头鸦雀huī tóu yā què 灰頭鴉雀huī tóu yīng wǔ 灰头鹦鹉huī tóu yīng wǔ 灰頭鸚鵡huī tóu zhuó mù niǎo 灰头啄木鸟huī tóu zhuó mù niǎo 灰頭啄木鳥huī tǔ 灰土huī wěi piāo yù 灰尾漂鷸huī wěi piāo yù 灰尾漂鹬huī wú 灰鵐huī wú 灰鹀huī xǐ què 灰喜鵲huī xǐ què 灰喜鹊huī xié zào méi 灰胁噪鹛huī xié zào méi 灰脅噪鶥huī xīn 灰心huī xīn sàng qì 灰心丧气huī xīn sàng qì 灰心喪氣huī xiōng sǒu méi 灰胸薮鹛huī xiōng sǒu méi 灰胸藪鶥huī xiōng zhú jī 灰胸竹雞huī xiōng zhú jī 灰胸竹鸡huī xióng 灰熊huī yán 灰岩huī yán cán qiū 灰岩残丘huī yán cán qiū 灰巖殘丘huī yán jiāo méi 灰岩鷦鶥huī yán jiāo méi 灰岩鹪鹛huī yán liǔ yīng 灰岩柳莺huī yán liǔ yīng 灰岩柳鶯huī yǎn duǎn jiǎo bēi 灰眼短脚鹎huī yǎn duǎn jiǎo bēi 灰眼短腳鵯huī yàn 灰雁huī yàn héng 灰燕鴴huī yàn héng 灰燕鸻huī yàn jú 灰燕鶪huī yàn jú 灰燕䴗huǒ shān huī 火山灰jǐ huī 脊灰jǐ suǐ huī zhì yán 脊髓灰質炎jǐ suǐ huī zhì yán 脊髓灰质炎lín huī fěn 磷灰粉lín huī shí 磷灰石méi huī 煤灰miàn rú huī tǔ 面如灰土mǒ huī 抹灰mǒ yī bí zi huī 抹一鼻子灰nán huī bó láo 南灰伯劳nán huī bó láo 南灰伯勞ní huī 泥灰pá huī 扒灰pá huī 爬灰pào huī 炮灰pèng yī bí zi huī 碰一鼻子灰qiǎng jī lín huī shí 羟基磷灰石qiǎng jī lín huī shí 羥基磷灰石shēn huī sè 深灰色shēng shí huī 生石灰shèng huī jié 圣灰节shèng huī jié 聖灰節Shèng huī zhān lǐ rì 圣灰瞻礼日Shèng huī zhān lǐ rì 聖灰瞻禮日shí huī 石灰shí huī huá 石灰华shí huī huá 石灰華shí huī shí 石灰石shí huī yán 石灰岩shú shí huī 熟石灰sǐ huī fù rán 死灰复燃sǐ huī fù rán 死灰復燃wàn niàn jù huī 万念俱灰wàn niàn jù huī 萬念俱灰wū huī dōng 乌灰鸫wū huī dōng 烏灰鶇wū huī yào 乌灰鹞wū huī yào 烏灰鷂wū huī yín ōu 乌灰银鸥wū huī yín ōu 烏灰銀鷗xiāo shí huī 消石灰xiǎo huī shān jiāo niǎo 小灰山椒鳥xiǎo huī shān jiāo niǎo 小灰山椒鸟xīn huī yì lǎn 心灰意懒xīn huī yì lǎn 心灰意懶xīn huī yì lěng 心灰意冷yān huī 烟灰yān huī 煙灰yān huī gāng 烟灰缸yān huī gāng 煙灰缸yáng huī 洋灰yóu huī dāo 油灰刀zhǐ huī 紙灰zhǐ huī 纸灰zhū huī 珠灰