Có 1 kết quả:

huī bù lǎ jī

1/1

huī bù lǎ jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dull gray
(2) gray and loathsome