Có 1 kết quả:

huī bó láo

1/1

huī bó láo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) great grey shrike (Lanius excubitor)