Có 1 kết quả:

huī hóu liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ashy-throated warbler (Phylloscopus maculipennis)