Có 1 kết quả:

huī hóu zhēn wěi yǔ yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) silver-backed needletail (Hirundapus cochinchinensis)