Có 1 kết quả:

huī xǐ què

1/1

huī xǐ què

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) azure-winged magpie (Cyanopica cyanus)